Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Opdrachtnemer: Het Hondenteam, Zuideinde 191, 2421 AE, te Nieuwkoop. KvK nummer: 74815857
Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en)
Opdracht: Het uitlaten van de hond(en)
Hond: Hond(en) van opdrachtgever die door opdrachtnemer worden uitgelaten

Artikel 2 – Algemeen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst en de algemene voorwaarden.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daar schriftelijk mededeling van gedaan is aan opdrachtgever, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.
 4. Om te bepalen of de hond geschikt is om door opdrachtnemer te worden meegenomen voor wandelingen vindt er een intakegesprek plaats.
 5. Opdrachtnemer mag te allen tijde bepalen welke honden worden toegelaten.
 6. Loopse teven, zieke of kreupele honden en honden jonger dan 6 maanden kunnen niet mee in de groepswandeling.
 7. Als de hond meegaat met Het Hondenteam geeft opdrachtgever toestemming dat er foto’s van de hond op de website, Facebookpagina en Instagrampagina van Het Hondenteam geplaatst kunnen worden.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de hond op afgesproken tijden ophalen, uitlaten, en weer afleveren op het afgesproken adres.
 2. Opdrachtnemer gaat op verantwoorde wijze met de hond om en behandelt de hond met de grootst mogelijke zorg.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de hond los te laten lopen.
 4. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht staat van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst per direct op te zeggen, als de veiligheid voor mens en dier, openbare orde, volksgezondheid en/of dierenwelzijn in het gedrang zijn.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van onacceptabel gedrag van de hond.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de hond (tijdelijk) niet mee te nemen, indien blijkt dat de hond een besmettelijke ziekte heeft.
 8. Opdrachtnemer is niet aan te merken als bezitter van de hond, de opdrachtgever is altijd wettelijk aansprakelijk voor de hond.
 9. Opdrachtnemer handelt naar eigen inzicht bij enige calamiteiten en gaat zo nodig met de hond naar een dierenarts.
 10. Opdrachtnemer dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren.
 11. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, extreme gladheid, hitte of weeralarm.
 12. Wanneer opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden (ziek, autopech, e.d.) de uitlaatdiensten niet kan verrichten, zal deze de opdrachtgever zo snel als mogelijk hiervan berichten. De wandeling wordt niet in rekening gebracht.
 13. Opdrachtnemer laat minimaal 4 weken van te voren weten wanneer zij met vakantie is.
 14. Op officiële feestdagen wordt er niet uitgelaten.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtgever

 1. De hond dient gezond te zijn en ingeënt tegen hondenziekte, parvo en leverziekte. Titeren is ook toegestaan. Ook dient de hond vrij te zijn van vlooien en wormen.
 2. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond. Eventuele chronische ziekten en of afwijkingen dienen vooraf kenbaar te zijn gemaakt aan opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever medische zorg te verschaffen aan diens hond indien opdrachtnemer dit noodzakelijk acht. Indien mogelijk neemt opdrachtnemer eerst contact op met opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen, worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht.
 5. Bij verhindering dient opdrachtgever uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd en op de wandeldag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.
 6. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende drinkwater voor de hond aanwezig is wanneer deze terug wordt gebracht.
 7. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de locatie waar de hond zich bevindt, zoals in de overeenkomst is afgesproken.
 8. Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 1. De hond moet zijn opgenomen in de WA verzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever blijft als eigenaar van de hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door de hond aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan inboedel en of huis van opdrachtgever veroorzaakt door de vieze of natte hond van opdrachtgever.
 3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet in staat is uitlaatdiensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken honden gedeeld.
 5. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer alles in het werk stellen de hond zo spoedig mogelijk terug te vinden.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, ongewenste dekkingen, aandoeningen of letsel aan de hond, al dan niet opgelopen tijdens een wandeling.

Artikel 6 – Betalingen

 1. Alle weergegeven prijzen, zijn inclusief 21% btw.
 2. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer een factuur, deze dient binnen 7 dagen per bankoverschrijving betaald te worden aan opdrachtnemer.
 3. De factuur wordt verstuurd in de eerste week van de nieuwe maand.
 4. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen.